Option-Trades I [Alle anzeigen] , Rang: Warren Buffett(1897), 03.8.18 05:46
 
Subject Auszeichnungen Author Message Date ID
RE: Option-Trades I
30.3.17 20:41
1
Short Covered Calls BASF 94, Juni17 @2,10
31.3.17 16:27
2
RE: Short Covered Calls BASF 94, Juni17 @2,10
31.3.17 16:40
3
      RE: Short Covered Calls BASF 94, Juni17 Closeout
27.4.17 16:35
4
Short Puts Daimler 64 September 17 @1,92
03.4.17 18:41
5
RE: Short Puts Daimler 64 September 17 Closeout @0,52
06.9.17 14:43
6
Short Covered Calls Münchner Rück 190 September 17 @2,9...
03.4.17 18:42
7
Short Covered Calls Münchner Rück 190 Dezember 17 @1,98
26.5.17 12:32
8
Short Covered Calls Allianz 185 September 17 @2,17
03.4.17 18:44
9
RE: Short Covered Calls Allianz 185 September 17 Closeo...
15.9.17 13:18
10
Short Covered Calls BMW 90 Juni 17 @1,00
03.4.17 18:45
11
RE: Short Covered Calls BMW 90 Juni 17 @1,00
11.5.17 14:33
12
Short Covered Calls BASF 98 September 17 @2,08
03.4.17 18:45
13
Short Covered Calls BASF 100 September 17 @1,60
03.4.17 18:46
14
RE: Short Covered Calls BASF 100 September 17 Closeout...
09.5.17 13:00
15
Short Covered Calls BASF 98 September 17 Closeout @0,47
15.5.17 15:36
16
Short Covered Puts Deutsche Telekom 15 September 17  
04.4.17 16:45
17
RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 15 September 17...
07.4.17 16:43
18
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 15 September 17...
19.4.17 17:00
19
      Short Covered Puts Deutsche Telekom 16 Dezember 17 @ 0,...
23.5.17 16:40
20
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 16 Dezember 17 ...
26.5.17 12:11
21
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 16 Dezember 17 ...
30.5.17 17:09
22
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 16 Dezember 17 ...
15.6.17 10:26
23
      Short Puts Deutsche Telekom 16 Juni 18 @1,94
20.11.17 10:30
24
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 15 Juni 18 @0,8...
11.12.17 09:56
25
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 15 Juni 18 @1,0...
14.12.17 13:55
26
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 15 Juni 18 @1,0...
21.12.17 11:33
27
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 15 Juni 18 Clos...
30.4.18 10:17
28
      RE: Short Covered Puts Deutsche Telekom 15 Juni 18 Clos...
30.4.18 14:52
29
Long Put Herbalife 27,50 Jänner 18 @1,00
04.4.17 21:04
30
RE: Long Put Herbalife 27,50 Jänner 18 Closeout @ 0,08
26.10.17 18:18
31
Short Covered Calls Daimler 74 September 17 @1,00  
18.4.17 10:52
32
Short Covered Calls Daimler 76 Dezember 17 @1,41  
10.5.17 14:31
33
RE: Short Covered Calls Daimler 76 Dezember 17 Closeout...
19.6.17 13:27
34
Short Covered Calls Daimler 72 Dezember 17 @1,06
19.6.17 16:57
35
RE: Short Covered Calls Daimler 72 Dezember 17 Closeout...
24.7.17 10:15
36
RE: Short Covered Calls Daimler 74 September 17 Closeou...
31.5.17 16:58
37
      Short Covered Calls Daimler 72 Dezember 17 @ 1,13
01.6.17 15:26
38
Short Covered Calls Volkswagen Vorzug 160 September 17 ...
19.4.17 15:06
39
Short Covered Calls Volkswagen Vzg.160 Dezember 17  @ 2...
02.6.17 13:19
40
      RE: Short Covered Calls Volkswagen Vzg.160 Dezember 17 ...
10.8.17 12:04
41
      Short Covered Calls Volkswagen Vzg. 150 Dezember 17
10.8.17 12:52
42
      Short Put Volkswagen Vzg 150 Dezember 2017  @2,20
14.11.17 14:46
43
      RE: Short Put Volkswagen Vzg 150 Dezember 2017 Closeou...
27.11.17 10:42
44
      Short Put Volkswagen Vzg 150 Juni 18 @ 6,30
27.11.17 13:20
45
Short Covered Calls SocGen 52 September 17 @1,73
24.4.17 12:40
46
@WB
26.4.17 10:56
47
RE: @WB
26.4.17 11:09
48
RE: @WB
26.4.17 11:13
49
RE: @WB
26.4.17 11:41
50
RE: Short Covered Calls SocGen 52 September 17 Closeou...
23.6.17 10:51
51
      Short Covered Calls SocGen 52 September 17 @1,00
29.6.17 10:35
52
      RE: Short Covered Calls SocGen 52 September 17 Closeout
10.8.17 12:59
53
      Short Covered Calls SocGen 52 Dezember 17 @1,54
15.8.17 15:21
54
      Short Covered Calls SocGen 52 Dezember 17 Closeout
06.10.17 09:23
55
Short Covered Calls Allianz 190 Dezember 17
02.5.17 13:33
56
Short Puts Berkshire Hathaway B 155 Dezember 17 @4,10 ...
08.5.17 16:25
57
RE: Short Puts Berkshire Hathaway B 155 Dezember 17 Clo...
25.9.17 16:53
58
      Short Puts Berkshire Hathaway B 170 März 18 @3,15
25.9.17 17:10
59
Short Covered Calls BASF 100 Dezember 17 @1,14
09.5.17 13:15
60
Short Covered Calls Allianz 190 Dezember 17 @2,69
09.5.17 13:16
61
RE: Short Covered Calls BASF 100 Dezember 17 @1,14
30.6.17 09:53
62
Short Puts BMW 80 September 17 @1,67
12.5.17 14:18
63
Short Puts BMW 76 Dezember 17 @ 2,79
18.5.17 16:03
64
      RE: Short Puts BMW 80 September 17 Closeout @0,33
06.9.17 15:43
65
      RE: Short Puts BMW 76 Dezember 17 @ Closeout @ 0,37
04.10.17 13:09
66
Short Covered Calls BMW 96 Dezember 17 @2,38
12.5.17 14:19
67
RE: Short Covered Calls BMW 96 Dezember Closeout
06.7.17 10:52
68
3 Euro ex Dividende
15.5.17 13:20
69
Short Covered Calls BASF 96 Dezember 17 @1,84  
15.5.17 15:37
70
RE: Short Covered Calls BASF 96 Dezember 17 Closeout
06.7.17 11:21
71
      Short Covered Calls BASF 88 Dezember 17 @0,98
16.8.17 13:06
72
Short Covered Calls JPMorgan 95 Juli 17 Closeout @ 0,17...
18.5.17 16:41
73
Short Covered Calls JPMorgan 92,50 Dezember 17 @1,81
22.5.17 17:53
74
Short Covered Calls JPMorgan 95 Dezember 17 @ 1,67
19.6.17 17:27
75
Short Covered Calls JPMorgan 97,5 Juni 18  @6,35
27.11.17 17:57
76
Short Covered Calls Daimler 70 Dezember 17 @ 1,45
26.6.17 15:40
77
RE: Short Covered Calls Daimler 70 Dezember 17 Closeou...
28.7.17 12:28
78
Short Covered Calls Daimler 70 Dezember 17 @ 1,45
26.6.17 15:41
79
Short Covered Calls BMW 92 Dezember 17 @1,45 - Außergew...
28.6.17 16:14
80
RE: Short Covered Calls BMW 92 Dezember 17 Closeout @0,...
21.8.17 16:23
81
Short Covered Calls Bershire Hathaway B 190 Jänner 18 @...
30.6.17 20:49
82
Short Covered Calls Volkswagen Vzg.150 Dezember 17 @ 1,...
24.7.17 12:25
83
Short Covered Calls Daimler 66 Dezember 17 @1,08
05.9.17 15:03
84
RE: Short Covered Calls Daimler 66 Dezember 17 @1,08
06.9.17 14:26
85
RE: Short Covered Calls Daimler 66 Dezember 17 @1,08
06.9.17 14:34
86
Short Covered Calls Daimler 68 Juni 18 @ 4,35
20.11.17 14:30
87
Short Puts Daimler 66 März 18 @ 1,54
10.11.17 12:57
88
      Short Puts Daimler 64 Juni 18 @ 3,16
13.11.17 16:13
89
Short Covered Calls BMW 88 Dezember 17 @1,30
07.9.17 17:14
90
Short Covered Calls BASF 90 Dezember 17 @0,95
08.9.17 14:38
91
RE: Short Covered Calls BASF 92 Juni 18 @5,42
27.10.17 11:02
92
Short Covered Calls Münchner Rück 190 Dezember 17 @1,27
11.9.17 14:47
93
Short Covered Calls Allianz 195 Dezember 17 @1,86
15.9.17 14:07
94
Erkenntnis
27.10.17 14:01
95
RE: Option-Trades I
01.11.17 13:27
96
RE: Option-Trades I
02.11.17 12:22
97
Short Covered Calls BMW 92 Juni 18 @ 2,30
17.11.17 16:30
98
Short Puts BMW 76 Juni 18 @2,95
17.11.17 16:46
99
Short Covered Calls BMW 92 September 18 @ 1,54
21.3.18 12:31
100
      RE: Short Covered Calls BMW 92 September 18 Closeout
22.6.18 12:09
101
Forced liquidation
04.12.17 12:38
102
Short Puts Daimler 66 Juni 18 @ 4,260 Closeout
22.1.18 14:47
103
Short Covered Calls Münchner Rück 190 Juni 18 Closeout
23.4.18 12:18
104
      Short Covered Calls Münchner Rück 200 Dezember 18
23.4.18 12:19
105
      RE: Short Covered Calls Münchner Rück 200 Dezember 18
09.8.18 11:09
106
      Short Covered Calls Münchner Rück 200 Dezember 18 @2,08
20.8.18 10:22
107
      RE: Short Covered Calls Münchner Rück 200 Dezember 18 @...
11.12.18 14:41
108
      RE: Short Covered Calls Münchner Rück 200 Dezember 18 C...
13.12.18 13:35
109
Short Covered Calls JPMorgan 100,00 Juni 18 @10,0
05.12.17 16:36
110
RE: Short Covered Calls JPMorgan 100,00 Juni 18 Closeou...
03.5.18 20:05
111
      Short Covered Calls JPMorgan 105,00 September 18
03.5.18 20:25
112
Short Covered Calls Allianz 195 Juni 18 Closeout
06.2.18 10:07
113
Short Covered Calls BASF 92 September 18 Closeout
06.2.18 10:10
114
Short Covered Calls BMW 96 Juni 18 @ 1,31
08.2.18 09:37
115
RE: Short Covered Calls BMW 96 Juni 18 Closeout @ 0,45
02.3.18 09:56
116
Short Covered Calls Allianz 210 September 18 @ 4,10
08.2.18 09:42
117
RE: Short Covered Calls Allianz 210 September 18 Closeo...
27.3.18 09:47
118
Short Covered Calls BASF 96, Juni 18 @ 0,98
08.2.18 09:44
119
RE: Short Covered Calls BASF 96, Juni 18 Closeout @ 0,3...
02.3.18 09:55
120
Short Covered Calls Volkswagen Vzg. 200, September 18 @...
08.2.18 09:49
121
RE: Short Covered Calls Volkswagen Vzg. 200, September ...
06.6.18 12:37
122
Short Covered Calls Daimler 76, September 18 @ 1,50
08.2.18 09:54
123
RE: Short Covered Calls Daimler 76, September 18 Closeo...
26.3.18 10:45
124
Short Covered Calls Münchner Rück 200 September 18
20.2.18 10:02
125
Short Covered Calls Münchner Rück 210 September 18 @1,2...
21.3.18 09:57
126
Short Covered Calls Münchner Rück 210 September 18 Clos...
04.6.18 12:17
127
RE: Short Covered Calls Münchner Rück 200 September 18 ...
08.8.18 12:20
128
Short Covered Calls Allianz 220 Dezember 18 @1,90
12.3.18 13:30
129
RE: Short Covered Calls Allianz 220 Dezember 18 Closeou...
30.5.18 09:21
130
Short Calls Tesla 330 Juni 18 @ 32,40
12.3.18 15:52
131
RE: Short Calls Tesla 330 Juni 18 Closeout
14.3.18 15:59
132
      RE: Short Calls Tesla 330 Juni 18 Closeout
29.3.18 12:11
133
Short Covered Calls Allianz 200 Juni 18 Closeout
23.3.18 12:09
134
Short Covered Calls BMW 96 September 18 @1,08
29.3.18 15:36
135
RE: Short Covered Calls BMW 96 September 18 Closeout
18.6.18 14:17
136
Short Covered Calls Daimler 72 September 18
05.4.18 09:41
137
RE: Short Covered Calls Daimler 72 September 18 Closeou...
30.5.18 12:35
138
Short Covered Calls Volkswagen Vzg 200 Dezember 18
05.4.18 12:02
139
RE: Short Covered Calls Volkswagen Vzg 200 Dezember 18
07.6.18 13:05
140
      RE: Short Covered Calls Volkswagen Vzg 200 Dezember 18 ...
12.7.18 13:20
141
Short Covered Calls BASF 90, September 18
10.4.18 12:56
142
Short Covered Calls BASF 90, September 18 Closeout @ 0,...
12.7.18 14:36
143
Short Puts BMW 80 Juni 18 Closeout
16.4.18 10:09
144
Short Puts BMW 84 September 18 @3,25
16.4.18 10:11
145
      Short Puts BMW 84 September 18 @2,66
24.5.18 09:39
146
Short Covered Calls Allianz 200 September 18 @ 2,20
17.4.18 09:53
147
RE: Short Covered Calls Allianz 200 September 18 Closeo...
22.6.18 10:54
148
Short Covered Calls BASF 100, Dezember 18
11.5.18 09:51
149
Short Covered Calls BASF 100, Dezember 18 Closeout
26.6.18 11:18
150
Short Puts Münchner Rück 180 September 18 @3,95
24.5.18 09:44
151
Short Puts Volkswagen Vzg 160 September 2018 @6,61
24.5.18 09:48
152
Short Puts Berkshire Hathaway B 180 Dezember 18 @6,10
29.5.18 20:35
153
Short Covered Calls Daimler 62 Dezember 18
25.6.18 17:14
154
Short Covered Calls Allianz 200 Dezember 18 @2,07
05.7.18 14:42
155
Short Covered Calls Volkswagen Vzg 180 Dezember 18 @1,2...
12.7.18 13:21
156
Short Covered Calls BASF 90, Dezember 18 @ 1,15
12.7.18 14:39
157
Short Puts JPMorgan 105 Dezember 18 @ 3,90
16.7.18 16:37
158
RE: Short Puts JPMorgan 105 Dezember 18 @ 3,90
25.7.18 07:37
159
Short Covered Calls Allianz 205 Dezember 18 @ 1,58
19.7.18 09:30
160
Aktienrückkauf durch Put-Writing
23.7.18 15:06
161
Short Covered Calls BMW 90 Dezember 18 @ 1,53
27.7.18 12:36
162
Short Covered Calls JPMorgan 120, Jänner 19 @ 3,57
17.8.18 15:48
163
RE: Short Covered Calls JPMorgan 120, Jänner 19 Closeou...
02.10.18 19:11
164
Short Covered Calls Allianz 200 Dezember 18 @2,18
20.8.18 10:27
165
RE: Short Covered Calls Allianz 200 Dezember 18 Closeou...
23.10.18 10:42
166
Short Covered Calls BMW 90 Dezember 18 @1,16
20.8.18 10:35
167
RE: Short Covered Calls BMW 90 Dezember 18 Closeout
28.9.18 10:15
168
Short Puts Berkshire Hathaway B 195 Jänner 19 @3,20
20.8.18 16:01
169
RE: Short Puts Berkshire Hathaway B 195 Jänner 19 Close...
10.1.19 20:45
170
Short Covered Calls BMW 92 Dezember 18 @1,31
30.8.18 13:29
171
RE: Short Covered Calls BMW 92 Dezember 18 Closeout
26.9.18 10:26
172
Short Covered Calls Allianz 210 März 19 @2,46
24.9.18 15:56
173
RE: Short Covered Calls Allianz 210 März 19 Closeout
06.12.18 15:16
174
Short Puts Berkshire Hathaway B 190 Jänner 19 @2,73
12.10.18 16:14
175
Short Calls Berkshire Hathaway B 200 Jänner 19 @2,90
26.12.18 18:39
176
Short Calls Berkshire Hathaway B 215 Februar 19 @2,10
31.12.18 17:28
177
RE: Short Calls Berkshire Hathaway B 215 Februar 19 Clo...
03.1.19 20:57
178
RE: Short Calls Berkshire Hathaway B 200 Jänner 19 Clos...
10.1.19 20:51
179
RE: Short Puts Berkshire Hathaway B 190 Jänner 19 @2,73
14.1.19 16:08
180
      Short Puts Berkshire Hathaway B 190 März 19 @4,55
14.1.19 16:14
181
      RE: Short Puts Berkshire Hathaway B 190 März 19 Closeou...
26.2.19 20:34
182
      RE: Short Puts Berkshire Hathaway B 190 Juni 19 @ 3,65
26.2.19 20:35
183
      RE: Short Puts Berkshire Hathaway B 190 Juni 19 Closeou...
18.4.19 16:39
184
      Short Puts Berkshire Hathaway B 200 September 19 @ 4,15
25.4.19 16:40
185
Short Covered Calls Volkswagen Vzg.160 Jänner 19 @ 3,2...
30.10.18 11:03
186
RE: Short Covered Calls Volkswagen Vzg.160 Jänner 19 Cl...
03.1.19 10:58
187
Short Covered Calls BMW 82 Jänner 19 @1,10
01.11.18 14:44
188
RE: Short Covered Calls BMW 82 Jänner 19 Closeout @0,32
09.11.18 12:38
189
Short Puts Berkshire Hathaway B 200 Juni 19 @6,00
06.11.18 12:01
190
Short Puts Berkshire Hathaway B 200 Juni 19 Closeout
02.5.19 20:06
191
      Short Puts Berkshire Hathaway B 200 Dezember 19 @ 5,11
02.5.19 20:08
192
Short Covered Calls Münchner Rück 200 Jänner 19 @2,08
14.11.18 09:46
193
RE: Short Covered Calls Münchner Rück 200 Jänner 19 Clo...
17.12.18 11:09
194
      Short Covered Calls Münchner Rück 200 März 19 @2,53
17.12.18 11:12
195
      RE: Short Covered Calls Münchner Rück 200 März 19 Close...
14.3.19 12:19
196
      Short Puts Münchner Rück 200 Juni 19 @ 5,65
14.3.19 12:43
197
      Short Puts Münchner Rück 200 Dezember 19 @ 6,10
30.4.19 14:35
198
Short Covered Calls Daimler 56 März 19 @1,23
28.11.18 13:59
199
RE: Short Covered Calls Daimler 56 März 19 Closeout @ 0...
02.1.19 14:06
200
Short Covered Calls BMW 80 März 19 @1,88
13.12.18 13:39
201
RE: Short Covered Calls BMW 80 März 19 @1,88 Closeout
14.1.19 16:31
202
      Short Covered Calls BMW 80 April 19 @1,10
25.1.19 15:36
203
      RE: Short Covered Calls BMW 80 April 19 Closeout @0,35
08.2.19 09:50
204
Short Covered Calls Münchner Rück 195 Februar 19 @2,19
27.12.18 11:43
205
RE: Short Covered Calls Münchner Rück 195 Februar 19 Cl...
08.2.19 10:30
206
      Short Covered Calls Münchner Rück 200 Juni 19
08.2.19 10:31
207
      RE: Short Covered Calls Münchner Rück 200 Juni 19 Close...
30.4.19 12:34
208
Short Covered Calls Volkswagen Vorzug 170 März 19 @1,73
09.1.19 09:38
209
RE: Short Covered Calls Volkswagen Vorzug 170 März 19 C...
24.1.19 10:24
210
      Short Covered Calls Volkswagen Vorzug 170 April 19 @1,7...
25.1.19 09:45
211
      RE: Short Covered Calls Volkswagen Vorzug 170 April 19 ...
08.3.19 12:30
212
Short Covered Calls Berkshire Hathaway B 220 Juni 19 @3...
10.1.19 20:52
213
RE: Short Covered Calls Berkshire Hathaway B 220 Juni 1...
25.3.19 20:27
214
Short Covered Calls Allianz 195 Juni 19 @2,05
11.1.19 13:07
215
RE: Short Covered Calls Allianz 195 Juni 19 @2,05
13.1.19 16:52
216
RE: Short Covered Calls Allianz 195 Juni 19 @2,05
13.1.19 17:15
217
RE: Short Covered Calls Allianz 195 Juni 19 @2,05
13.1.19 18:12
218
RE: Short Covered Calls Allianz 195 Juni 19 @2,05
13.1.19 18:52
219
RE: Short Covered Calls Allianz 195 Juni 19 Closeout
06.5.19 17:03
220
      Short Puts Allianz 195 Dezember 19 @ 7,35
06.5.19 17:09
221
      RE: Short Puts Allianz 195 Dezember 19 Closeout @ 1,5...
16.10.19 09:37
222
Short Covered Calls Daimler 56 Juni 19 @ 1,26
15.1.19 09:43
223
RE: Short Covered Calls Daimler 56 Juni 19 Closeout
20.5.19 13:09
224
      RE: Short Covered Calls Daimler 57 Dezember 19 @1,57
20.5.19 13:11
225
      RE: Short Covered Calls Daimler 57 Dezember 19 Closeout
02.7.19 15:20
226
Short Covered Calls JPMorgan 115,00 Juni 19 @1,42
16.1.19 19:13
227
RE: Short Covered Calls JPMorgan 115,00 Juni 19 Closeou...
13.3.19 19:14
228
Short Covered Calls BASF 70 Juni 19 @ 1,01
18.1.19 15:05
229
RE: Short Covered Calls BASF 70 Juni 19 @ 1,43
01.3.19 11:00
230
      RE: Short Covered Calls BASF 70 Juni 19 Closeout
26.3.19 11:47
231
      RE: Short Covered Calls BASF 70 Juni 19 @ 1,43 Closeout
03.5.19 12:14
232
      Short Puts BASF 64 September 19 @ 1,53
03.5.19 12:18
233
      Short Puts BASF 64 Dezember 19 @ 4,64
05.9.19 13:47
234
Short Covered Calls BMW 80 Juni 19 @ 1,01
25.2.19 10:43
235
RE: Short Covered Calls BMW 80 Juni 19 Closeout
22.3.19 11:47
236
Short Covered Calls BASF 72 September 19 @1,24
26.2.19 13:51
237
RE: Short Covered Calls BASF 72 September 19 Closeout
23.5.19 13:15
238
Short Covered Calls Bayer 82 Juni 19
01.3.19 11:33
239
RE: Short Covered Calls Bayer 82 Juni 19 Closeout
20.3.19 09:18
240
Short Covered Calls Bayer 72 Juni 19 @1,25
20.3.19 09:45
241
Short Covered Calls Bayer 66 September 19 @1,17
26.3.19 12:22
242
RE: Short Covered Calls Bayer 66 September 19 Closeout
17.6.19 10:13
243
Short Covered Calls Bayer 59 September 19 @1,03
17.6.19 10:18
244
Short Covered Calls Bayer 65 September 19 @1,22
27.6.19 10:23
245
RE: Short Covered Calls Bayer 65 September 19 Closeout
31.7.19 09:46
246
Short Covered Calls Bayer 70 Dezember 19 @1,29
01.8.19 10:11
247
Short Covered Calls Bayer 70 Dezember 19 @4,17
03.9.19 11:27
248
RE: Short Covered Calls Bayer 72 September 19 Closeout...
14.5.19 11:10
249
Short Covered Calls Berkshire Hathaway B September 19 @...
26.3.19 15:07
250
Short Covered Calls Berkshire Hathaway B 220 Dezember 1...
02.5.19 20:17
251
      RE: Short Covered Calls Berkshire Hathaway B 220 Dezemb...
22.7.19 19:41
252
Short Covered Calls BMW 72 Juni 19 @ 0,88
28.3.19 13:41
253
RE: Short Covered Calls BMW 72 Juni 19 @ Closeout
09.5.19 13:24
254
Short Naked Calls Tesla 320 Juni 19 @11
08.4.19 19:23
255
RE: Short Naked Calls Tesla 320 Juni 19 Closeout
25.4.19 15:56
256
      Short Naked Calls Tesla 305 September 19 @ 10,20
02.5.19 19:28
257
      RE: Short Naked Calls Tesla 305 September 19 @ 10,20
02.5.19 19:37
258
      RE: Short Naked Calls Tesla 305 September 19 Closeout
20.5.19 16:05
259
      Short Naked Calls Tesla 30 Dezember 19 @ 10,20
03.7.19 17:47
260
      RE: Short Naked Calls Tesla 30 Dezember 19 @ Closeout
25.7.19 15:38
261
      Short Naked Calls Tesla 265 Dezember 19 @ 11,35
10.9.19 15:38
262
Short Covered Puts EURUSD 1,1150 31. Juli 19 @ 0,0062
30.4.19 22:29
263
RE: Short Covered Puts EURUSD 1,1150 31. Juli 19 @ 0,00...
01.5.19 10:28
264
RE: Short Covered Puts EURUSD 1,1150 31. Juli 19 @ 0,00...
01.5.19 11:16
265
RE: Short Covered Puts EURUSD 1,1150 31. Juli 19 @ 0,00...
10.5.19 16:31
266
RE: Short Covered Puts EURUSD 1,1150 31. Juli 19 Closeo...
20.6.19 13:51
267
Short Covered Calls BASF 76 September 19 @ 1,09
03.5.19 11:19
268
RE: Short Covered Calls BASF 76 September 19 Closeout
14.5.19 09:57
269
Short Covered Calls Allianz 220 Dezember 19 @ 4,01
06.5.19 17:13
270
Short Covered Calls Münchner Rück 230 Dezember 19 @ 5,3...
16.5.19 15:37
271
Short Covered Calls Daimler 55 Dezember 19 @ 2,17
21.5.19 09:55
272
RE: Short Covered Calls Daimler 55 Dezember 19 Closeout
11.7.19 17:22
273
Short Covered Calls BMW 71 Dezember 19 @ 1,52
23.5.19 13:57
274
RE: Short Covered Calls BMW 71 Dezember 19 Closeout
15.8.19 10:21
275
Short Covered Calls Daimler 50 Dezember 19 @ 2,12
03.6.19 11:39
276
RE: Short Covered Calls Daimler 50 Dezember 19 Closeout
12.8.19 15:51
277
Short Covered Calls JPMorgan 120 Dezember 19 @ 2,69
05.6.19 18:28
278
Short Covered Calls Volkswagen Vzg 170 Dezember 19 @2,6...
11.6.19 11:05
279
Short Covered Calls Volkswagen Vzg 180 Dezember 19 @ 2,...
05.7.19 14:17
280
RE: Short Covered Calls Volkswagen Vzg 180 Dezember 19 ...
05.8.19 13:23
281
Short Covered Calls BASF 64 Dezember 19 @1,59
09.7.19 09:44
282
Short Covered Calls BMW 74 Dezember 19 @1,14
16.7.19 13:45
283
RE: Short Covered Calls BMW 74 Dezember 19 @1,14 Closeo...
09.8.19 15:03
284
Short Puts Münchner Rück 205 Dezember 19 @4,69
26.7.19 10:25
285
RE: Short Puts Münchner Rück 205 Dezember 19 Closeout
25.9.19 13:35
286
Short Covered Calls Allianz 220 Dezember 19 @ 3,29
02.8.19 10:27
287
Short Covered Calls BASF 62 Dezember 19 @ 1,34
05.8.19 11:40
288
Short Covered Calls Daimler 46 Dezember 19 @1,03
19.8.19 14:09
289
Short Covered Calls BMW 68 Dezember 19 @0,99
05.9.19 13:01
290
Short Calls Bayer 67 Dezember 19 @2,00
04.10.19 11:03
291
Short Covered Calls Volkswagen Vzg. 180 Dezember 19 @ 3...
17.10.19 15:36
292
Short Covered Calls Berkshire B 220 Jänner 20 @ 2,82
17.10.19 15:57
293
      Short Puts Berkshire B 200 Jänner 20 @ 3,21
17.10.19 19:15
294
Short Calls Tesla 280 Jänner 20 @ 16,15
17.10.19 19:21
295

Thema #200342
  Vorheriges Thema | Nächstes Thema


Powered by DCForum+ Version 1.27
Copyright 1997-2003 DCScripts.com
0.74